Please wait...

Privacy Statement (AVG)

Privacy statement Juridisch Adviesbureau opRecht

Bij de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Juridisch Adviesbureau opRecht respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

opRecht verwerkt uw persoonsgegevens omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

opRecht verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die iets zeggen over ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, lidmaatschappen, gegevens over gezondheid en/of religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen van personen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

opRecht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling;

– Het verlenen van juridische diensten;

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit  

  te kunnen voeren.

Volgens de AVG moeten alle verwerkingen van persoonsgegevens gebaseerd zijn op een van de in de AVG genoemde grondslagen. Onze verwerkingen vinden plaats op basis van de volgende juridische grondslagen:

– Toestemming van betrokkene(n);

– Uitvoering van een overeenkomst;

– Gerechtvaardigd belang;

– Voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

opRecht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van opRecht) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

opRecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om in dit privacy statement genoemde doelen te bereiken, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

opRecht verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is in het kader van onze juridische dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

opRecht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door opRecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oprecht-advies.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. opRecht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

opRecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@oprecht-advies.nl

Wijzigingen

opRecht houdt zich het recht voor dit privacy statement te allen tijde te wijzigen. Wij raden je daarom aan om regelmatig dit privacy statement te controleren op wijzigen.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 19 april 2019.

1
Hallo. Waar kan ik u mee helpen?
Powered by